@COPY

@COPY

Visió general

@Copy és una aplicació basada en el dispositiu multifuncional que crea còpies electròniques autèntiques de documents en paper, segons la regulació de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat. Aquestes còpies són signades electrònicament dins de la fotocopiadora en un sol pas, assegurant un entorn de seguretat complet.

La còpia electrònica autèntica conserva el seu valor legal, com si l'original es tractés, permetent a l'administració fer un pas més cap a l'Administració Electrònica i l'adequació al ENI.

Els documents originals en suport paper podran retornar als ciutadans, en el cas que siguin de la seva propietat; ser emmagatzemats, ja sigui en custòdia externa o en les instal·lacions de l'organització; o fins i tot ser eliminats, sempre que la regulació interna de cada administració així ho prevegi. @Copy facilita l'eliminació del paper dels processos i tràmits de l'administració des del primer moment.

Característiques i Avantatges

  • @Copy genera copias electrónicas auténticas de documentos administrativos o documentos privados en papel, con validez legal y probatoria.
  • El documento electrónico contiene una firma electrónica basada en certificados, los metadatos mínimos obligatorios según ENI, un sello de tiempo y el contenido del documento.
  • La solución puede ir integrada a la Red SARA y hacer uso del servicio @firma.
  • @Copy soporta la autenticación de usuarios e incluye un sistema de auditorías.
  • La solución cumple con el R.D. 4/2010 de ENI, el R.D. 3/2010 de ENS, la Ley 11/2007 y la Ley 30/1992.